Utvalt

Dags att ställa hantlangarna inför rätta

Efter massavrättningarna med covid-”vaccin” har läkare och sjuksköterskor gjort avbön i form av upprop där de tar visst avstånd från sina handlingar. Det är tacknämligt men långt ifrån tillräckligt. Den som har många liv på sitt samvete bör inte kunna komma undan ansvaret så lätt. Det räcker inte med att säga att man trodde på tillverkarnas påståenden eller att man följde föreskrifterna från myndigheterna. Eftersom det tidigt hördes kritiska röster mot såväl testerna som de oprövade ”vaccinerna” borde de som arbetade på fältet ha sagt ”stopp, det här gör vi inte förrän vi fått bevis på att metoder och preparat verkligen fungerar”.

Men majoriteten av läkare och sjuksköterskor gjorde det inte och fortsatte att sticka sprutor i miljarder människor av vilka alltför många dog direkt eller invalidiserades. Myndigheterna hejade på med kampanjer som skulle övertyga de tvehågsna, typ Kavla upp (som i Sverige lär ha kostat 20 miljoner i form av annonser och ersättningar till kändisar).

Alla deltagare i denna världshistoriens största bluff har hittills gått fria från ansvar. Är det inte på tiden att de ställs inför rätta? Det räcker inte med att åtala läkemedelsbolagen även om de naturligtvis har det yttersta ansvaret för massmorden. De som höll i sprutorna är i hög grad skyldiga och bör inte komma undan med uttalanden som ”vi trodde att vi gjorde rätt” eller ”vi kunde inte neka för då hade vi fått sparken”. Tyvärr kommer de att fortsätta arbeta inom sjukvården… och man kan väl bara hoppas att någon av dem sover riktigt dåligt om nätterna.

Utvalt

Moderna myter

En man som heter Brian Gitt har sammanställt en intressant lista över många av de moderna myter som cirkulerar i media. Den återges här i något förkortad och redigerad form och i min översättning.


Myt 1. Sol- och vindkraft är de bästa lösningarna för att minska mängden växthusgaser. Fakta är att övergången från kol till naturgas under de senaste 15 åren har svarat för den största minskningen. Naturgas producerar bara 10% av luftföroreningarna och 50% av CO2 jämfört med kol.
Myt 2. Världen håller på att övergå till sol, vind och batterier. Fakta A: Sol och vind producerar bara runt 3% av den globala energin, trots att det har investerats 2,7 triljoner dollar under det senaste årtiondet. Fakta B: Satsningen på sol, vind och batterier leder till en överförbrukning av mineral och landområden.
Myt 3. Solkraftanläggningar minskar hushållens elkostnader. Fakta är att satsningar på solenergi genomgående har lett till högre elpriser för konsumenterna. I USA handlar det om 11% högre elpriser i de 29 stater där de styrande subventionerar solenergi. I Kalifornen är elkostnaden 80% högre än det amerikanska genomsnittet.
Myt 4. Kärnkraften är farlig. Fakta: Kärnkraften är det säkraste och mest effektiva sättet att generera elektricitet. Under mer än 60 år har endast ca 200 personer dött på grund av kärnkraft; i siffran ingår olyckorna vid Tjernobyl, 3 Mile Island och Fukushima. Även om man räknar med cancerfallen på grund av exponering för radioaktivitet är siffran låg jämfört med de miljoner som varje år dör av luftföroreningar.
Myt 5. Det radioaktiva avfallet är ett stort problem. Fakta är att detta är det enda avfall som inte förorenar naturen. Allt radioaktivt avfall i USA förvaras säkert och uppgår inte till en större mängd än att det får plats på en fotbollsplan packat 10 meter högt.
Myt 6. Eldrivna fordon minskar CO2-utsläppen. Fakta: Utsläppen flyttas från avgasröret till elleverantören. Om elproduktionen är smutsig är elfordonet det också. 50% av alla elfordon kommer från Kina där den mesta elen kommer från kolkraftverk.
Myt 7. Klimatförändringarna är den största framtida faran för mänskligheten. Fakta: Energifattigdom är ett större hot och orsakar 10 miljoner förtida dödsoffer varje år. Två miljarder människor i världen har inte tillgång till mer elström än vad som krävs för att hålla ett kylskåp igång. En miljard har ingen elektricitet alls och använder ved och kodynga för matlagning och uppvärmning.
Myt 8. Nationerna lever upp till sina klimatlöften. Fakta: Alla nationer ser i huvudsak till att de har tillgång till energi. Så planerar t.ex. Japan att öka användningen av naturgas och olja från 34,7% 2019 till över 60% år 2040.
Myt 9. Tillgången till fossila bränslen minskar. Fakta är att reserverna av olja och naturgas i stället ökar. Vissa uträkningar visar att vi kommer att ha reserver för över 1000 år framåt.
Myt 10. En ökning av energikonsumtionen är inte bra. Fakta är att ju mer energi vi förbrukar, desto bättre mår mänskligheten och miljön. Energi förbättrar levnadsförhållandena och förlänger våra liv, ger oss bättre hälsa, bättre vattenkvalitet och bättre sanitära förhållanden, bidrar till större jämlikhet m.m.


Alla här nämnda fakta kan utan svårighet kontrolleras ifall någon betvivlar dem. Hjälp till att slå hål på de här myterna och många andra som cirkulerar i media.

Utvalt

De nya religionerna

Religion är grundad på en kombination av logik och tro. Man kan också uttrycka det som att religion kan hjälpa människor att skapa ordning och ge mening åt livet i en kaotisk värld. För många människor har politiken idag blivit en religion och tyvärr har denna kombination dragit med sig vetenskapen, som nu också blivit politisk och fått en religiös anstrykning.
Tidigare var kommunismen vänsterns huvudreligion. Med Sovjetunionens fall och andra händelser i dess efterdyningar sökte sig de troende till en ny gud, Moder Jord eller miljön. Denna religion predikade global avkylnng på 1970-talet för att något decennium senare ändra budskapet till global uppvärmning, idag kryddat med klimatförändringar och extremväder. Allt normala cykliska variationer som varit en del av tillvaron på Jorden långt före människans entré på planeten.
Klimatförändringarna fungerade när det handlade om att hitta på ursäkter för massiva skattepålagor och lika massiva utgifter som skulle fördela resurserna rättvisare. Men när folk började tvivla på budskapet kom man på att ersätta miljöguden med ett dödligt virus som kunde hålla folk i tukt och förmaning. Det fungerade bättre. Vänstern ser på kampen mot klimatförändringarna och covid med en religiös iver som närmast kan betecknas som jihadistisk.
Den traditionella religionen har enligt Brian C. Joondeph (se nedan) ett antal grundelement som återfinns i klimat/covid-religionerna.
Trossatser – Jorden och civilisationen kommer att förgöras av den av människan orsakade globala uppvärmningen eller av det virus som människan (troligen) framställt. Vänstern är helt övertygad om den saken. Vi måste omedelbart vidta kraftfulla åtgärder annars går världen under (vi har bara 9 år på oss nu).
Religiös organisation – Både klimathotet och covidpandemin bygger på rädsla som underblåses av statliga myndigheter och förstärks av media. Nya byråkratiska organisationer måste skapas eller gamla få mer makt att inskränka människors frihet.
Känslor – Det gäller att spela på känslor både inom den traditionella religionen och inom det nya trosystemet. När det handlar om klimatet är det först och främst rädslan för massvält och slutet på det liv vi lärt oss betrakta som normalt. I fallet covid handlar det om rädslan av att dö av ett virus som har en dödlighet på mindre än 99 procent. Man använder bilder som talar till känslorna, från isbjörnar som klamrar sig fast vid isklumpar till foton av överfyllda sjuksalar eller IVA med personalen som statister.
Heliga föremål – För klimatrörelsen är vindsnurror, solpaneler och eldrivna fordon ikoner som hittills inte kunnat bevisa att de verkligen kan åstadkomma underverk. Inom covidrörelsen är motsvande heliga objekt munskydden, som bara kan ses som symboliska eftersom de bevisligen inte gör minsta nytta som skydd mot ett virus. Ett annat heligt objekt är vaccinsprutan som inte heller den bevisat sin heliga kraft.
Symboler – Dessa ligger nära de heliga objekten och förekommer oftast i form av stickers med texten ”Jag är vaccinerad” eller något åt det hållet som visar att den som bär symbolen är en bättre människa än du själv.
De skrämmande budskapen är långt ifrån desamma dag från dag. ”Forskningen” gör ju ständigt nya framsteg och reviderar gamla sanningar. Den globala avkylningen ändrades först till global uppvärmning och sedan till klimatförändring när man inte kunde verifiera eller ändra modellerna. Ifråga om covid kunde till en början det behövas endast ”15 dagar för att minska spridningen” och det hette att ”ansiktsskydd är onödiga”. Sedan hette det att ”vaccinerna är säkra och effektiva”, att ”vaccinerna kommer att låta livet återgå till det normala” och att ”vaccinerade behöver inte bära munskydd”. Nu talas det om en ”de ovaccinerades pandemi” och att ”vacciner inte förhindrar infektion eller överföring av smitta, de minskar bara risken för inläggning på sjukhus och död”. Man får känslan av att detta är första gången som världen drabbas av ett luftvägsvirus och att duktiga forskare lyckats ta fram ett vaccin.
Domedagsprofeter predikar för oss, antingen de heter Al Gore eller Anthony Fauci, och profiten följer profeten här liksom pengarna följer de fabulöst rika ledarna i de stora religionerna. Hyckleriet är också lika utbrett. Vetenskapliga organ och organisationer förmedlar budskapen och media stämmer in i kören i egenskap av församlingsmedlemmar.
Samtidigt experimenterar de ansvariga med olika lösningar som ofta bara förvärrar problemen i samhället. Vi får skenande kostnader för både el och gas och vindkraftverken skjuter i höjden och hackar ihjäl fåglar och fladdermöss, samtidigt som man aviserar nya covidmutationer och människors hälsa blir allt sämre på grund av nedstängningar och ständigt nya restriktioner.
Flirten med de traditionella religionerna ingår som ett led i propagandan. Guvernören i New York, Kathy Hochul, bekräftade den nya covidreligionen i en predikan i en kyrka i Brooklyn. Hon påstod att vaccinerna var inspirerade av Gud och att alla som tagit sprutorna var hennes ”apostlar” som i Jesu efterföljd skulle uppmana ovaccinerade att göra som de. Har hon månne glömt vad Matteus skriver: ”De som är friska har inget behov av en läkare utan endast de som är sjuka”?
Det yttersta målet för dagens nya religioner är att ta kontroll över medborgarna, att begränsa deras frihet inom alla områden och att inlemma dem som lydiga undersåtar i det globala samhället, vilket styrs av en självutnämnd elit. Det är knappast det budskap som predikas av de traditionella religionerna, men vi lever i en ny värld med den nya vänsterns klimat- och covidbudskap. Sjung Hosianna, ta på dig munskyddet, sätt dig i din elektriska bil och kör till närmaste vaccinationsscenter.

Det här inlägget bygger till stora delar på en artikel skriven av läkaren Brian C. Joondeph och publicerad i The American Thinker. Läs originalet här https://www.americanthinker.com/articles/2021/10/covid_has_replaced_climate_change_as_the_religion_of_the_left.html

Utvalt

FN fortsätter med sin skrämseltaktik

”Den nya klimatrapporten är inget annat än en trött skrämselritual som vi hört upprepas i årtionden av media.”

Det skriver Vijay Jayaraj, en indisk bloggare som är mycket kritisk till att Västvärlden alltjämt försöker styra utvecklingen i hans hemland. Han häcklar också FN:s generalsekreterare propagandisten António Guterres och Linda Mearns, en av författarna till rapporten och verksam vid U.S. National Center for Atmospheric Research. Hon tycks ha läst för många baksidestexter på kioskdeckare: ”I don’t see any area that is safe … nowhere to run, nowhere to hide”.
Jayaraj erinrar om att vi som upplevt 1970- och 1980-talen känner igen skräckscenariot, fast på den tiden handlade det mest om överbefolkning. Man trodde (och många tror alltjämt) att jordens resurser snart skulle vara uttömda och uppätna om vi människor fortsatte att föröka oss. Paul Ehrlich var den mest kände av dem som predikade detta och författare till boken ”The Population Bomb” (1968).
Men fem årtionden senare har en rekordstor procent av världens invånare tillgång till både mat och varor i överflöd. Under de senaste sju årtiondena har den förväntade medellivslängden ökat från knappa 46 år till otroliga 73 år! Bruttonationalprodukten i Indien och Kina med vardera 1,3 miljarder invånare har också ökat snabbt under de senaste 40 åren.
Trots att vi nu ser nästan enbart positiva resultat av befolkningsökningen, fortlever den gamla vidskepelsen inte minst hos de gröna vettvillingarna att överbefolkning måste leda till en katastrof. Efter framgångarna med den konstruerade coronapandemin konstruerar man nu en klimatkris med samma syfte – att skrämma människor till underkastelse. Såväl rika som fattiga länder uppmanas att överge fossila bränslen, som svarar för över 80 procent av all primär energi som konsumeras i världen (2019).
Detta skulle innebära att världen tvingades reducera eller helt avstå från allt som gjort livet bättre. Elektricitet, transporter, skolor, sjukvård, matproduktion, tillverkning och i princip alla industriella verksamheter utnyttjar i något sammmanhang kol, olja eller naturgas. Den s.k. förnybara energin har ju redan bevisat att den aldrig kan ersätta de fossila bränslena. Redan idag har klimatalarmismen skadat energiproduktionen inom många sektorer världen över och riskerar på sikt livet på hundratals miljoner människor.
”Rationella människor – beväpnade med omdöme och hederlig vetenskap – måste göra sig hörda med argument och svar på det farliga nonsens som FN och dess trogna följare sprider i världen”, slutar Vijay Jayaraj.

Återbruk av dasspapper sparar skogen

För någon vecka sedan skrev jag om gravfrid. Idag ska jag skriva om dasspapper. Det går upp och det går ner i livet, ”man åker jojo mellan skratt och gråt” som Gösta Linderholm sjöng i sin låt ”Rulla in en boll…”
Vad är det nu som gör att ett sånt skitämne som dasspapper kommer på tapeten? Jo, miljövännerna har räknat ut att 27 000 träd spolas ner i våra wc-stolar VARJE DAG!
Om det så bara vore 25 700 träd så är det ju faktiskt en hel skog om dagen.
Sådana siffror har fått skogsmullar med affärssinne att ta fram återanvändbart toalettpapper som tillfredsställer såväl din rumpa som ditt samvete. Det tillverkas av 100% bomullsflanell i ett skikt och har kantstickning så att det håller ihop vid torknngen. En rulle sitter också snyggt i en vanlig toapappershållare.
Efter tarmtömningen fuktar man en sådan här ”servett” i vatten (kallt eller ljummet efter behag) och lägger den i en större nätkasse. Innehållet bör tvättas ett par gånger i veckan i 90 grader, säger tillverkaren. Finkänsliga personer kan eventuellt blötlägga i en blandning av ättika och tvättmedel. Torka i torktumlare eller häng ut och rulla upp servetterna igen när de är torra och rena.
Det finns också en sajt som rekommenderas alla som vill studera ämnet mer ingående. Där kan man också få tips om hur man tillverkar eget ”dasspapper” av kasserade skjortor, flanellakan, pyjamaser etc. Här är adressen:
https://www.healthline.com/health/reusable-toilet-paper
Ifall du vill övergå från toalettpapper till exempelvis återanvändbara servetter av tyg för att spara miljön, bör du enligt experterna räkna med extra kostnader för tvättar och varmvatten. Så blir även våra mest elementära behov viktiga faktorer i miljöarbetet och en del i kampen för att rädda jordens klimat.
Nästa gång ska jag nog skriva om all skit som hamnar i tidningar, böcker och alla andra sådana pappersprodukter. Tänk vad många träd vi skulle kunna spara om vi ransonerade inom det området.

Vila i frid?


På sistone har jag allt oftare haft anledning att undra över varför alla som dött ska ”vila i frid” eller ”RIP” som det skrivs i den anglosaxiska världen. En sådan önskan förutsätter att den döde kommer att förpassas till en orolig och stormig värld, där inte ens ett lik får ligga i fred – ett dödsrike lika fullt av dispyter och våldsamheter som det han eller hon lämnat.
Men så kan vi väl inte ha det, antingen vi stoppats ner i jorden för att ruttna eller blivit till aska i ett krematorium. Vem eller vad ska i så fall ge sig på oss och störa vår vila? Hin håles alla smådjävlar kanske?


Vilken modern människa som helst inser ju att döda personer oavsett de vilar eller inte knappast behöver bekymra sig om störningar av något slag. Det är ytterst ovanligt att man bygger höghus på kyrkogårdar eller anordnar rockkonserter i urnlundar. På båda ställerna brukar det vara dödstyst i ordets egentliga bemärkelse. Så varför måste friden särskilt framhållas?
Kanske åsyftas det kaos som med all säkerhet kommer att känneteckna den Yttersta dagen, Uppståndelsen eller vad man nu vill kalla den. Tänk er själva när miljarder döda i olika stadier av förruttnelse ska förpassa sina kvarlevor till Paradiset… Du store vilket oväsen, vilken stank, vilka skrik kommer inte att uppfylla hela jorden denna dag! Man måste nog vara Gud själv för att stå ut med allt detta.


Men nu går jag händelserna i förväg. Det var ju om den sista vilan detta skulle handla och om en floskel som blivit allmänt accepterad när man apostroferar en avliden person. Jag kan fortfarande inte förstå vad som skulle störa mig själv som död eftersom jag varken tror på ett liv efter detta eller domens dag. Ett ganska långt liv räcker för mig, jag mår inte bättre av ett RIP eller VIF efter min död då jag ju också slutat läsa (antar jag på goda grunder).

Glöm ”Du gamla, du fria” i covid-Sverige

Den så kallade covidpandemin är enligt många det största bedrägeriet i mänsklighetens historia eller i varje fall fullt i klass med sagorna om klimatförändringarna och Jesu uppståndelse från de döda. Den sistnämnda etablerades som en sanning vid kyrkomötena i årtusendets början, medan en arbetslös vicepresident i USA lyckades övertyga FN om att den livsviktiga gasen CO2 hotade vår överlevnad. I detta evangelium fanns det stora pengar att tjäna för alla missionärer, på samma sätt som Kristusmyten berikade kyrkorna och prästerskapet.
Covid handlar också om pengar. På något år har Big Pharma dragit in oräkneliga miljarder dollar på genmodifierande preparat som påstås vara ”vacciner”. De har inte genomgått föreskrivna tester, en del ingredienser är patentskyddade för decennier framåt och tillverkarna friskriver sig från allt ansvar för eventuella biverkningar. Vilket i och för sig får sägas vara klokt av dem med tanke på den förskräckande statistiken över sådana. Enligt vissa källor dör numera fler personer av injektionerna än av covid. Den obesvarade frågan är om man överhuvudtaget kan dö av covid. När pandemin rasade som värst var det förbjudet att utföra obduktioner av döda patienter. En svensk obducent bröt tydligen mot förbudet och noterade att de som obducerats hade dött av lunginflammation och till samma slutsats kom de italienska obducenter som vågade ifrågasätta covidmyten.
Andra experter har gått så långt att de ifrågasatt om det alls finns ett särskilt virus eftersom ingen har lyckats isolera det. Och eftersom ingen har gjort det säger det sig självt att man inte kan framställa ett ”vaccin” mot det. Att de preparat som man sprutar in idag under beteckningen ”vaccin” inte skyddar permanent erkänner de flesta experter. Vad som finns i ampullerna tycks vara allt från koksaltlösningar till avancerade grafénblandningar som skär sönder blodådrorna och resulterar i akuta och framtida blodproppar och invärtes skador. En person med insyn i läkemedelsbranschen har påtalat att inget företag kan framställa så många miljarder doser som man påstås ha gjort på ett knappt år. Hela den samlade läkemedelsindustrin skulle behöva 32 år för att framställa en miljard doser ifall man kunde tillverka 1 dos per sekund – och han frågar sig också hur man hunnit rekrytera och utbilda all personal. Enda förklaringen är att man börjat tillverka dessa vacciner långt innan pandemin bröt ut.
Nästa fråga är om det ens finns en pandemi. WHO passade ju på att ändra definitionen lagom till ”utbrottet”. Tidgare var en pandemi en dödlig farsot, nu är den en smittsam sjukdom i största allmänhet med stor spridning. Det innebär att man kan räkna hit även influensor och förkylningar. I och med detta får man upp ”dödstalen” i statistiken, något som förvandlar även traditionella åkommor till komponenter i en dödlig pandemi. Inte minst den svenska statistiken visar ju att dödstalen under 2019 och 2020 då pandemin rasade som värst inte var högre än andra år. Sedan dess har man övergått till att registrera antalet smittade, vilket ju inte kan kontrolleras med annat än ett i detta fall bevisat odugligt ”test”. Till och med uppfinnaren av detta PCR-test förklarade vid flera tillfällen före sin död att det var oanvändbart för ändamålet.
Massmördaren Bill Gates har öppet deklarerat att covidpandemin är avsedd att minska världens befolkning. Genom mutor och hot har han och hans gelikar fått större delen av världens politiker och media att tro på budskapet om överbefolkning. Jämfört med honom är historiens värsta tyranner rena amatörer. Det är förvånande att en man som han kunnat skaffa sig både ofantlig makt och rikedom och att ingen ännu har ”knäppt” honom. Tyvär växer sådana hjältar inte på trän…
Varken Hitler eller Stalin skulle ha uppnått sin status utan medlöpare och människor som var beredda att förverkliga deras planer. Detsamma gäller förstås Bill Gates. I hans fall handlar det inte om brutala hejdukar som slår ihjäl varje opponent utan om den kår som vi av tradition ansett har vigt sina liv åt att rädda andras liv, nämligen läkare och sjukskötersor.
Med deras hjälp tutade media i oss att covid-19 var en dödlig virussjukdom och att sjukvårdspersonalen gick på knäna på grund av anstormningen av svårt sjuka patienter. Vi fick se massor av foton av plastinpackad sjuvårdspersonal som rullade döda och döende på bårar. Vi fick se bilder av dessa arma hjältar efter dygnslånga pass, sminkade som statister i en skräckfilm. Jag har ofta undrat varför så många av dem ställde upp i detta spektakel i regi av Big Pharma. Att de gjorde det har ju inte precis ökat förtroendet för sjukvården.
Nu har covidbluffen gått in i ännu en fas i vilken ”vaccinationerna” avlöser varandra. Samtidigt ser vi också allt tydligare det yttersta ändamålet med pandemin – att ta kontroll över världens invånare, att eliminera de äldre och onyttiga och tvinga resten av den hjärntvättade och uppskrämda befolkningen till villkorslös underkastelse. I likhet med vad som varit fallet i tidigare historiska skeden kastas kvarvarande oppositionella i läger för omskolning eller avrättning.
I det svenska samhälle som nu växer fram finns ingen plats för en nationalsång som inleds med de pompösa orden ”Du gamla, du fria…” Och ser man ytterligare några år framåt i tiden finns det inte heller plats för någon nationalsång överhuvud taget.

Undermedel och vacciner mot ingenting

Rätt ofta har vi fått höra att covid inte är något annat än en svår influensa som blåsts upp till en dödlig pandemi. Influensaepidemier drabbar oss varje år och har bara marginellt kunnat hejdas genom vaccinationer. Men covid skulle effektivt stoppas med de nya ”vaccinerna”, påstods det. Visserligen var dessa inte testade fullt ut, vilket de facto innebar att tillverkarna kunde friskriva sig från alla eventuella konsekvenser.
Samma tillverkare har redan tjänat miljarder dollar på sina blandningar och ser nu till att miljarderna fortsätter att strömma in bland annat genom att rekommendera en tredje injektion. Samtidigt har det för något år sedan så omskrivna preparatet Ivermectin mer eller mindre fallit i glömska. Trots att det var så billigt och trots att det inte hade några negativa effekter alls enligt rapporterna. I pressen påstods att Ivermectin räddat miljoner liv i de länder där det använts för att bota covid, främst Indien, Peru och Mexiko. Till och med president Trump lär ha behandlats med detta undermedel.
Trots de överväldigande goda resultaten upphörde Indien plötsligt med Ivermectin-behandling, vilket skylls på WHO och dess negativa attityd till medlet. I Peru reducerades antalet avlidna i covid med 76 procent på 6 veckor tack vare behandling med Ivermectin. Det finns uppgifter om att närmare 4 miljarder doser distribuerats över hela världen. Uppfinnarna fick Nobelpriset 2015, och i april förra året kom en grupp australiska forskare på att medlet var verksamt mot covid. Men några kontrollerade studier utfördes aldrig.
BBC – som ju i likhet med svensk stats-tv numera är en ren propagandakanal för de styrande – sammanställde ett par program som gick emot de positiva rapporterna om Ivermectin. I programmen påstods att uppgifterna från Indien och Sydamerika var överdrivet positiva och baserade på felaktig statistik. Fake news som det heter nu för tiden. Och sedan dess har det varit ganska tyst om detta undermedel, samtidigt som ”pandemin” avtagit över i stort sett hela världen och media nu i stället rapporterar om 100 000-tals dödsfall och följdverkningar av vaccinationerna!
Medan arbetet på en stor process mot WHO, Bill Gates och läkemedelsbolagen fortskrider i mycket långsam takt, har alltfler ifrågasatt covidvirusets existens. Inget laboratorium har t.ex. kunnat isolera det. De fåtaliga obduktioner som utförts av personer som diagnosticerats som döda av covid har inte heller kunnat påvisa annat än influensavirus av kända slag. Man kan fråga sig om hela den här ”pandemin” är rakt igenom planerad och ingår som en del i bygget av Den djupa staten, New World Order eller vad man nu vill kalla det.
Är det så betyder de ju också att det inte behövs några mediciner, vaccinationer eller inläggningar på sjukhus. Att behandla en icke-existerande sjukdom verkar ju minst sagt meningslöst. De förståndiga tvivlarna bidrar i så fall i lika hög grad som media till att sprida hysterin kring en normal influensavåg.
Naturligtvis får vi aldrig veta sanningen. För övrigt kan man ju fråga sig vad det skulle göra för skillnad om vi nu fick det. Dagens människor är skrämda till att bära munskydd och ta injektioner som både dödar och invalidiserar dem. Att någon eller några kommer att ställas inför en internationell domstol tror jag inte heller.

Förresten – nu är det väl bara klimatet vi ska oroa oss för…

Dags att skapa parallella fristater

Den gamla vänsteraktivisten Jane Fonda har sagt det rakt ut: ”Covid är guds gåva till Vänstern”. Vad hon syftar på är förstås alla de inskränkningar i vår frihet som genomförts efter det påstådda pandemiutbrottet.

Nästan över en natt har man på grundval av detta kunnat införa ett enpartisystem modell Kina i många av de västerländska demokratierna. Under täckmanteln av att man vill skydda invånarna från sjukdom och lidande har politiker och byråkrater fått fria händer att införa utegångsförbud, lockdowns, masktvång, förbud att samlas i små eller stora grupper och en massa andra påbud som var otänkbara före covid. Nu väntar steg 2 som handlar om klimatet. Det innebär att gud också uppfyller FN-byråkraternas önskan så som den formulerades av f.d. klimatchefen Christiana Figueres då hon höll fram Kina och dess enpartisystem som en modell för framtiden även i Väst.


Marc Morano som driver sajten Climate Depot skriver: ”Covid-lockdowns har givit allmakt åt den odemokratiska icke-valda staten. Vi har levt under detta enpartistyre sedan mars 2020. Runtom i världen har demokratin satts ur spel och i dess ställe har vi fått bestämmelser som reglerar våra liv i detalj. Lockdown förbjöd grillfester, bröllop, begravningar, innebar reserestriktioner, begränsade vår rörelsefrihet till vad byråkraterna betecknade som ‘nödvändiga förrättningar’. Allt detta genomfördes till stor del utan att folkvalda tillfrågades.”
Vi ska heller inte tro att tillfälliga lättnader innebär slutet på pandemin. Vi kommer aldrig att få tillbaka vår frihet. Om klimatsteget inte fungerar som tänkt kan man alltid plocka fram en fortsättning på covidpandemin, med nya varianter som garanterar ökad dödlighet och kräver ännu fler ”vaccinationer”. Vi är fångna i ett nät av lögner.
Det har gått så långt att man på vissa håll talar om bildandet av fria samhällen vid sidan av de som korrumperats av FN och andra kotterier. En förespråkare för sådana parallellsamhäållen är Andrew Torba, som driver den kristna sajten Gab.com. ”Vi måste göra allt vi kan nu för att skydda vår frihet genom att med fredliga medel bygga upp ett parallellsamhälle”, skriver han. ”Jag kan inte begripa att människor inte inser hur bråttom det är att skrida till handling. Vi har alla förlorat så mycket över de sista 18 månaderna och vi får det aldrig tillbaka om vi inte gör något omedelbart.”
Han fortsätter: ”Det betyder att var och en måste förändra den egna situationen. Du behöver kanske hitta ett nytt arbete. Du måste kanske flytta. Du måste kanske ta barnen ur skolan. Du måste kanske hitta en ny läkare, en ny kyrka, massor av annat nytt. Du måste kanske också göra din röst hörd på föräldramöten och i andra officiella sammanhang.
Hur ser då ett sådant parallellsamhälle ut? Det innebär att du tar över undervisningen av dina barn, att du gör dig av med tv-apparaten, att du lägger ner ditt Facebook-konto, att du läser din bibel, att du tillbringar mer tid med barnen, att du flyttar till ett område där det bor människor som delar dina åsikter och värdenormer, att du blir involverad i lokalpolitiken i stället för rikspolitiken, att du väljer butiker som har samma värdegrund som du själv och att du klipper av alla band till kontrollsamhället och dess profitörer. Det kommer inte att bli lätt, ingenting som är värt att kämpa för är lätt, men det kan göras och det görs av många människor som befinner sig i samma situation som du.
Min fråga till dig: Vad är friheten värd för dig? För mig är den värd allt. Friheten att välja kyrka utan tillstånd av staten. Friheten att arbeta utan att bli tvingad att få en spruta med ett innehåll som jag inte vill ha i min kropp. Friheten att deklarera en politisk åsikt på internet utan att bli portförbjuden av banker och sociala nätverk. Friheten för mina barn att studera utan att bära ohälsosamma och motbjudande masker för ansiktena under åtta timmar om dagen och få höra att de är onda på grund av sin hudfärg.”
Som gammal ateist delar jag på inget sätt Andrew Torbas religiösa övertygelse men jag delar till fullo hans krav på individens frihet. Och hans slutord är värda att ta till sig:
”Vi kan hålla tyst, sätta på oss masken, ta den 4:e (eller x:e vaccinsprutan) och behandlas som boskap – eller vi kan tyst och stilla protestera genom att lämna hela systemet och bana vår egen väg i en parallell ekonomi, ett parallellt internet och ett parallellt samhälle.”

Dags att syna bluffarna

Jag har som regel varit misstänksam mot alla som velat avfärda stora händelser som månlandningen, attacken mot World Trade Center etc. som delar i en konspiration av något slag. Men i ett längre tidsperspektiv och med tanke på vad som hänt under de senaste åren har jag ändrat uppfattning. När återkommande influensaepidemier med statistikens och propagandans hjälp förvandlas till en dödlig pandemi, måste man börja undra över vad det är för hemliga krafter som verkar i kulisserna.


En av dem som tidigt ifrågasatte månlandningarna var Brage Norin, doktor i teoretisk fysik vid Umeå Universitet 1978 och lärare i energiteknik och fysik vid Luleå Tekniska Universitet i 30 år. Denne välmeriterade forskare väckte uppmärksamhet med påståendet att ”Ingen människa har satt sin fot på månen” (kan läsas bl.a. här https://askadaren.wordpress.com/2019/07/22/brage-norin-om-manlandningarna/). Sedan dess har Brage Norin hållit åtsklliga mycket underhållande och lättbegripliga föredrag i ämnet och även berört WTC-bluffen. Titta gärna på detta klipp https://www.youtube.com/watch?v=ZMsERS-Drss


Enligt Brage Norin var det den så kallade Têt-offensiven som inleddes i februari 1968 som fick den amerikanska militärledningen att i all hemlighet utarbeta en plan som skulle kunna vända världsopinionen till USA:s fördel. Opinionen mot kriget hade blivit mycket omfattande även i USA. Lyndon Johnson, som blev president efter mordet på Kennedy, kunde inte längre visa sig offentligt utan att mötas av jättelika demonstrationer. ”How many kids did you kill today” ropades i demonstrationer över hela USA.


”Nu fick Nixon sin chans. Han var precis rätt man. Under sin valrörelse spred Nixon budskapet att han utarbetat ”en hemlig plan” – en hemlig mirakelmedicin för USA. Den 20:e juli, på dagen ett halvt år efter Nixons installation som president, landade den första bemannade månlandaren. Totalt genomfördes sex bemannade landningar under drygt tre år. En skytteltrafik tur och retur mellan jorden och månen kom plötsligt igång. I december 1972 avslutades det helt sanslösa månäventyret.


Nixon har beskrivit denna tid som den lyckligaste perioden i hans liv. Han stortrivdes i rollen som månpresident. Nästan alla trodde på de välgjorda science fiction-filmerna som visade astronauter som hoppar omkring i dammet runt månlandaren. USA vann en stor prestige i världen men trots detta fortsatte opinionen mot USAs krig i Vietnam att växa. Inte ens sex bemannade månfärder på raken kunde vända världsopinionen. Den ”hemliga planen” fungerade inte.


Lika plötsligt upphörde skytteltrafiken till månen och ännu efter 40 år har ingen bemannad rymdfärd till någon annan himlakropp ägt rum. Vi kämpar vidare med att utveckla tekniken för att kunna landa säkert på Mars. Naturligtvis fortsätter vi med obemannade landare innan det kan bli fråga om någon bemannad rymdfärd.
Armstrongs aska spreds nyss från ett hangarfartyg i havet. Varför stod inte hela USA stilla och firade sin hjälte? Om månlandningarna verkligen var sanna så var detta den största framgången i USA:s tekniska historia – en triumf för hela mänskligheten. Det börjar bli pinsamt – det är för många som känner till sanningen. Det är orsaken till varför inte hela USA iakttog en tyst minut för att hedra sin rymdhjälte.
Situationen har blivit absurd. Den falska informationen om månlandningarna har nått skollitteraturen. Vi måste lära ut sanning och inte lögn i våra skolor. Nu måste folk som känner till sanningen reagera. Den enda förklaringen till att så få träder fram är naturligtvis rädsla. Lögner frodas i en rädd värld. Våra barn måste få andas sanning.”


Nyligen har vi kunnat läsa om Hubble-teleskopet som kan se ca 13,4 miljarder ljusår bort, ända till GN-z11-galaxen. Men inga teleskop har hittills kunnat se den amerikanska flaggan på månen och på de näst intill perfekta fotona som kineserna tagit på månens yta finns vare sig fotavtryck eller hjulspår efter den berömda månbilen. Det är sannerligen hög tid att avslöja de lögner vi matats med som led i den politiska propagandan.

Planen bakom covid steg för steg

En Facebook-vän som heter Danny Thomas Raucci har publicerat följande text. Jag tycker att den borde läsas av fler och lägger ut den här in extenso.

”VI VILL VÄLKOMNA DIG”.
Det första steget till *olk*ord är klassificering där man placerar “problematiska individer” i en viss kategori. När det gäller Covid-19 så är fienden mer specifikt de som kämpar för suveränitet, valfrihet, mänskliga rättigheter och de som vill ha medicinsk hälsofrihet. Vår frihet attackeras just nu på ett globalt plan av en liten klick människor.
Målet är att göra oss självständiga individer till en slavklass helt beroende av staten. Detta maskeras som någonting nobelt till exempel pratas de om medborgarlön och i Kina har man redan infört ett socialt poängsystem. Detta kommer bli den nya Världsordningen som alla regeringar världen över tar order av om vi inte enas. Vaccinerad som ovaccinerad behöver vi stå upp mot pågående vansinne där det nya normala kommer innebära slutet för äganderätten, slutet för egen personlig inkomst och slutet för den alternativa medicinen.


ANDRA STEGET – SYMBOLISERING.
Det andra stadiet är symbolisering. Här skiljer man ut problemindividerna från resten av befolkningen rent fysiskt. När det gäller Covid-19 så täcker modellmedborgaren sitt ansikte med skyddsmask medan den “dålige medborgaren“, den “själviske personen”, den “onde”, “folkets fiende” och fienden till “nationell hälsa” är de som vägrar bära verkningslös skyddsmask.


TREDJE STEGET – DISKRIMINERING.
Det tredje steget är diskriminering. Här förvägrar etablissemanget att ge rättigheter till dem som de anser vara problematiska. Förvägran av rättigheter är alltid ett sympton på tyranni och när rättigheterna tas bort lever du inte längre i en fri värld. Man blir tillsagd hur många man får vistas med, hur nära man får vara varandra, vår rörelsefrihet begränsas, man får ställa in familjeträffar, kulturarbete försvinner och folk förlorar sina jobb. Efter masktvånget kommer vaccinet att användas på samma sätt för diskriminering. Man kommer inte att kunna delta i samhället eller att resa utan att vara vaccinerad. Viruset kommer inte att försvinna utan man kommer att fortsätta denna psykologiska operation om och om igen. Man kommer att tvingas på fler vaccin, ytterligare nedstängningar och nya pandemier toppade med cyberattacker.


FJÄRDE STEGET – AVHUMANISERING.
Det fjärde steget är avhumanisering. Man avhumaniserar problemgruppen med hjälp av konstant propaganda och namngiveri. På flertalet demonstrationer bevittnade jag reportrarnas vidriga beteende vars enda syfte på plats inte var att förmedla verkligheten utan spä på polarisering och hitta en syndabock. Småbarnsföräldrar, pensionärer, och studenter kallades för “extremhögern”, “konspirationsteoretiker” och “vaccinmotståndare”. Denna propaganda utförs av etablissemanget, av våra politiker, av mainstream media och av andra medborgare. Man uppnår därmed konsensus i samhället om att denna problemgrupp är ett hot mot folkhälsan och WHO utpekar vaccinmotstånd som en av de stora riskerna i samhället trots att vi knappt har någon överdödlighet. Folk förstår inte ens att det som pågår är diskriminering. Så pass djupt rotad är redan hjärntvätten i samhället.


FEMTE STEGET – ORGANISERING.
Planen för att massvaccinera hela planeten iscensattes på 90-talet av Förenta Nationerna och Agenda 2030 och hållbar utveckling är en slags milstolpe i denna agenda. Covid-19 och pandemin skiljer sig från andra försök till f*lkmor* i och med att det inte är så att man öppet skjuter ned folk på gatorna utan istället sker ett slags globalt tyst förräderi där man använder rädsla för att kontrollera massorna. År 2019 hade vi simuleringen Event 201 som organiserades av Rockefeller Institute, World Economic Forum samt Bill and Melinda Gates Foundation.


SJÄTTE STEGET – POLARISERING.
Här underblåser man motsättningarna mellan befolkningen och den utpekade gruppen. I media säger man att friska människor i verkligheten är asymptomatiska smittobärare och således en risk för mänskligheten. Om dessa individer inte ställer in sig i ledet kommer nedstängningarna att pågå för evigt. Man kommer att skylla allt på dem som inte fogar sig. Det minska man måste göra är att tysta deras åsikter och där har vi orsaken till varför censuren brett ut sig över världen och vi behöver s.k. “faktagranskare”.

SJUNDE STEGET – FÖRBEREDELSE.
Här identifierar man problemgruppen och separerar den från samhället i övrigt. Skyddsmasken var första indikatorn, den andra indikatorn kommer att vara vaccinpasset och slutligen kommer vi att få ett digitalt ID via microchipping. Den som inte har dessa tre saker kommer att bli utstött från samhället.


ÅTTONDE STEGET – FÖRFÖLJELSE
Här har man isolerat problemgruppen och deras tillhörigheter kan ha beslagtagits. Problemgruppen kan bli tvungen att bära identifierande symboler som kan liknas vid dem som användes på den mustaschprydde mannens tid. Här finner vi karantänläger (påbörjat i Australien) där infekterade personer kommer att påtvingas behandling och bli omskolade till ”den rätta läran”. Det finns numera pandemilagar som gör att polis kan gå in i folks hem och bortföra besmittade indivier för att placera dem i karantänläger. Det vi bevittnar nu handlar inte om att kontrollera ett virus utan om att kontrollera mänskligheten.


NIONDE STEGET – UTR**NIN*.

Här börjar man med utrotningen av problemgruppen. En viss utrotning pågår redan där folk har isolerat sig från omvärlden på grund av restriktionerna och dör på grund av detta. Man räknar med att över en miljon människor dött pga restriktionerna och fattigdomen har ökat med över en miljard. Samtidigt har eliten tjänat miljarder på plandemin. Det här är en del av *olk*ord – själva nedstängningen. Den andra är själva vaccinet. Men den diskussionen tar vi inte här.


TIONDE STEGET – FÖRNEKELSE.
D
et tionde steget är förnekelse. Makthavarna förnekar utro***g av befolkningen och de kommer istället att skylla på offren. Vi är delvis redan där. Vi kan se hur våra regeringar förnekar all död de redan orsakat med sina nedstängningar, sina brott mot mänskliga rättigheter och förstörandet av ekonomin.
Ett covid-pass saknar all form av legitimitet eftersom även vaccinerade är smittbärare och kan få covid igen, därför borde ni fråga er vad det ska tjäna till. Det enda jag kan komma på är ekonomisk vinning för att få igång era verksamheter.
Det hade ni kunnat göra även utan ett covudpass eller hur, så vad är den verkliga agendan?
Det borde skrämma vettet ur er.
Om ni väljer att bidra till segregering, om ni väljer att se era medmänniskor frysas ut och bestraffas på de mest fruktansvärda sätt, om ni väljer att fortsätta blunda och förneka att ni faktiskt blivit lurade, fortsätt för all del att pusha för ett sådant pass men kalla er aldrig mer solidariska.
När ni en gång har sålt er själ finns ingen återvändo.

covidpassNEJTACK